நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும்

நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும் எமது நேரமின்மை காரணமாக பல விடயங்களை எம்மால் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில்,நேரமின்மை போதாத...

August 31st, 2015 by machamuni 

சித்தர்களின் ரசமணி ரகசியங்கள் 3

எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புடம் போட எல்லாம் முடியாது.எளிதான வழி சொல்லுங்கள் என்று கூறும் உங்களுக்கு ஒரு எளிதான வழி இதோ. பெரும் பூசணிக்காய் கொண்டு...

September 14th, 2010 by machamuni 

சித்த குளிகை இரசமணி 2

பல சித்துக்களுக்கு உதவும் சித்த ரச குளிகை செய்யும் முறையை இங்கு விவரிக்கிறேன். காக்காச் சிப்பியும்(காக்கையின் மலமும்(பிய்யும்))  வெள்ளாட்டுப் புளுக்கையும்...

September 13th, 2010 by machamuni