மனப் பெரு வெளி(1)

மனப் பெருவெளி என்பது நம் மனங்கள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ள ”’உலகப் பெரு மனமே”’ ஆகும்.இந்த மனப் பெருவெளியில் நம் எண்ணம், சொல் ,செயல் இவற்றால்...

September 15th, 2010 by machamuni