அக்கு பஞ்சர் அறிமுகம் – 1

நமது உடலில் நடுப்பகுதியில் ஏழு ஆதாரங்களான (சக்கரங்கள்) சக்தி நிலைகள் உடலில் உள்ளன.அவை சித்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சஹஸ்ராரா சக்கரம் நீங்கலாக ஆறு...

December 9th, 2011 by machamuni