ஒன்றுமில்லை(மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபையில் சேர)

உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே! யின்-யாங் (YIN-YANG) இவற்றின்...

February 19th, 2012 by machamuni