ஒரு மஹா மூலிகை ( நத்தைச் சூரி) பாகம் 5

உடல் பாதி உயிர் பாதி என்ற வர்ம நூல் மிகப் பழைமையான நூல்.சிவன் பார்வதிக்குச் சொல்லி அதன் மூலம் உலகுயிர்கட்கு கிடைத்ததே இந்நூல்.இந்நூலில் பல விடயங்கள்...

June 1st, 2012 by machamuni