சித்தர்களின் சாகாக்கலை – மரணமிலாப் பெரு வாழ்வு – 2

ஒரு கடினமான காரியம் இல்லை. சித்தர்கள் எல்லா (4448 வகையென வகுத்திருக்கிறார்கள்) நோய்களுக்கும் மருந்திருப்பது போல் இறப்பும் ஒரு வியாதியென்றும்.சாவு என்பதை...

December 9th, 2011 by machamuni 

சித்தர்களின் சாகாக்கலை – மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு

அன்பார்ந்த மெய்யன்பர்களுக்கு சித்தர்களின் சாகாக் கலை அல்லது மரணமில்லாப் பெருவாழ்வைப் பற்றி இப்போது காண்போம்.  சாகாக்கால் ;  வேகாத்தலை; போகாப்புனல் பரிபாஷை...

December 8th, 2011 by machamuni