ஜீவப்ரமைக்கிய வேதாந்த ரகசியம் – பழம் பெரும் புத்தகம் 1

  கடப்பை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் என்பவர் மிகச் சிறந்த யோகி.அவர் எழுதிய ‘ஜீவப்ரமைக்கிய வேதாந்த ரகசியம்‘ என்ற நூலில் எழுதியுள்ள பல விடயங்களை விளக்கியுள்ளார்.அந்த...

December 9th, 2011 by machamuni