ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் 1

அன்பான வாசக அன்பர்கள் பலர் நீங்கள் ஞானம் பற்றி தற்போது எழுதுவதில்லையே?மருத்துவம் பற்றி மட்டும் எழுதுகிறீர்களே?ஞானம் பற்றி எழுதுங்கள் என பலமுறை கேட்டதற்கிணங்க...

May 14th, 2012 by machamuni