ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் ( 6 )

கண்ணுக்கு விட கண்ணுக்கு விளக்கெண்ணெயும் , ரோஜாத் தீநீரும் ( பன்னீர் )மிக நல்லது. கீழ்க்கண்ட படத்தில் கண்ணுக்கு விடும் விளக்கெண்ணெயும் ( விளக்கெண்ணெய்...

August 20th, 2012 by machamuni