வெறிநாய்க்கடி ( ஹைட்ரோ போபியா ) ( RABIS ) உயிரை காப்பாற்றும் ஆகாசக்கருடன்.

வெறிநாய்க்கடி (ஹைட்ரோ போபியா) (RABBIS) : சென்ற பதிவில் கூறப்பட்ட ஆகாச கருடன் கொடுக்கப்பட்டால் கீழ்க்கண்ட விவசாயி காக்கப்படலாம்.இந்தக் கிழங்கை அரைத்து கொட்டைப்...

February 5th, 2012 by machamuni